Accés a la informació en compliment de la LLei de Transparència

En compliment de l’obligació de subministrar informació a les administracions públiques responsables establerta per l’art.3.2d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació  i bon govern i per l’article 8 del Decret 8/2021 de 09 de febrer sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, Comerç Rubí com a entitat privada que percep fons públics per funcionar o per desenvolupar  les seves activitats,  declara que tots i cada un dels membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament,  tal i com detalla  l’Art.14.4 del Capitol IV dels Estatuts de l’associació.

Comerç Rubí  com a entitat gestora d’ actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions davant d’ens públics, entitats i organismes, amb la finalitat d’influir en l’orientació d’aquestes polítiques en defensa d’un interès propi o de tercers, o d’un interès general, està inscrita al Registre de Grups d’interès tal i com emana la Llei de transparència

Inscripció  al registre de grups d’interès 

conveni de subvenció directa nominativa de l’Ajuntament de Rubí a Comerç Rubí 2021

Convenis anteriors:

Conveni de subvenció directa nominativa de l’Ajuntament de Rubí a Comerç Rubí 2020