Política de privacitat

Privacitat i protecció de dades

Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí

L’informem que per a l’accés de determinats continguts o serveis serà necessari facilitar dades de caràcter personal. Els Usuaris garantiran la veracitat, exactitud, autenticitat de les dades, Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí. Preservarà la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals i donarà als mateixos el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la Secció de Política de Protecció de Dades.
És important, i atenent a la recent normativa europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 del PARLAMENT i del CONSELL EUROPEU, llegiu la informació bàsica. També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Informació bàsica

Responsable:

Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí

G66883083
Avinguda Barcelona, 57 2a planta entresol
08191 Rubí
Tel: 606.036.392
Correu electrònic: info@viurubi.com
Núm. de registre en la Generalitat es 60299

Finalitat:
Gestionar serveis a clients i usuaris. En nom del Associació tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de poder atendre les seves demandes, facturar aquests serveis o compres i poder enviar-li publicitat relacionada amb les seves àrees d’interès per qualsevol mitjà sigui postal, correu electrònic o/a través de mitjans de telefonia fixa o mòbil; així com, convidar-los a esdeveniments organitzats per l’associació.

Legitimació:
Consentiment, relació contractual i interès legítim.

Base legal:
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades no cedirà en cap cas les seves dades personals, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Destinataris:
Cedim les seves dades als diferents comerciants associats amb la finalitat d’atendre les seves demandes o comandes, o bé per imperatiu legal.

Durada:
Les dades proporcionades es conservaran durant un període de 5 anys des de l’últim contacte, o el que prescriu la legislació tributària en cas d’existència transaccions mercantils. Vostè pot sol·licitar el bloqueig o esborrat de les dades.

Qualitat de les dades:
Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.
L’usuari serà l’únic responsable, respecte a la veracitat i actualització de les dades aportades a través dels diferents formularis de la pàgina web.

Informació addicional:
Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals (“segona capa”), en la mateixa adreça electrònica que li facilitem per poder exercir els seus drets.

Menors d’edat:
Els nostres serveis van dirigits a persones amb capacitat d’obrar i de totes les edats, de manera que entenem que tenen l’autorització i consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. Serà sota la seva responsabilitat la utilització d’aquests sigui per negligència o per culpa invigilando, pugui ocasionar una responsabilitat extracontractual.

Drets:
Vostè podrà exercir els drets ARCO d’accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, així com el dret limitació i portabilitat. pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu: info@viurubi.com ; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se a el responsable de l’Arxiu de la nostra associació. Per a això serà necessari aportar les dades personals i documents que ho acreditin, juntament amb la seva petició.
Per a això, cal que vostè mateix, o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents documents:
– Fotocòpia DNI
– Identificació i representació suficient.
– Explicació i objecte de la reclamació.
– Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per posar-nos en contacte amb vostè el més aviat.

Informació complementària:

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre en la nostra empresa estem tractant les seves dades personals. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta.
També donar-se de BAIXA per a la recepció dels missatges promocionals, en compliment de la LSSICE 34/2002. Per a això és necessari aportar les següents dades:
Nom de l’empresa i dades del representant d’aquesta.
Adreça postal i electrònica on vulgui rebre les comunicacions.
Petició clara, que no cal motivar.
Sempre es pot adreçar a l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si no són ateses les seves peticions.
www.aepg.es.

CODI DE CONDUCTA DEL NOSTRE ESTABLIMENT

Principis generals.

Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí es compromet a que els continguts dels seus serveis:

 1. No han d’induir ni han de promoure la discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola o normativa UE.
 2. No han d’induir ni incitar a actuar de forma il·legal.
 3. No portaran a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.
 4. No han d’induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, o aprofitar o explotar l’estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari.
 5. No han d’induir ni incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut o l’equilibri psíquic.
 6. No infringiran les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.
 7. No contenir informació falsa.
 8. Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació o dades de caràcter personal, incloent nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la qual es recaptin.

Els usuaris tenen dret a:

 1. Rebre informació objectiva, prèvia, exacta i completa sobre les condicions de prestació dels serveis que se’ls ofereixen.
 2. Rebre les prestacions i els serveis en les condicions ofertes o pactades amb l’empresa o la persona prestadora, o en les condicions que corresponguin a la categoria del establiment turístic.
 3. Obtenir els documents acreditatius dels termes de la contractació i les factures pels serveis abonats, emeses d’acord amb la normativa vigent.
 4. Tenir garantida la seva seguretat i la dels seus béns en els establiments i els serveis que utilitzin, en els termes establerts legalment.
 5. Tenir garantida la tranquil·litat i la intimitat, d’acord amb les característiques del establiment que utilitzin i de l’entorn en què es trobin.
 6. Formular les reclamacions que considerin pertinents i obtenir sense dilacions el full oficial per a plantejar-les i l’orientació adequada per a emplenar.
 7. Sol·licitar i obtenir les actuacions dels òrgans arbitrals regulades per la legislació aplicable.
 8. Sol·licitar i rebre l’auxili de les administracions, quan sigui necessari per a la defensa dels seus drets com a usuaris, amb independència del seu origen i del seu destí i sense perjudici de les competències d’altres òrgans i autoritats.
 9. Sol·licitar i rebre una informació de qualitat en els establiments que utilitzin.

Els usuaris tenen el deure de:

 1. Complir les condicions pactades en els termes de la contractació amb els titulars de les empreses subcontractades.
 2. Pagar el preu dels serveis en el lloc, la forma i el temps convinguts.
 3. Respectar els reglaments d’ús o de règim interior, sempre que no siguin contraris al que estableix la present Llei i les disposicions que la desenvolupen, així com les normes generals de convivència i higiene.
 4. Respectar els establiments, les instal·lacions, els béns i els serveis que les empreses turístiques posin a la seva disposició.
 5. Respectar els valors ambientals, culturals o d’altra classe dels recursos turístics que utilitzin o visitin.

 

Política ús de cookies

D’acord amb la normativa vigent, www.comercrubi.cat informarà sobre l’ús de cookies a la seva pàgina web, a l’hora que sol·licita consentiment per part de l’usuari per a usar-les.

Què són les cookies?

Les cookies serveixen per emmagatzemar i recuperar informació relativa als usuaris que visiten una web. Es fan servir per fer seguiment de les pàgines visitades, així com per recordar certes accions de l’usuari com ara preferències de navegació. Aquestes preferències són recordades quan un usuari visita de nou la pàgina.

Quina informació guarden al web de www.comercrubi.cat ?

 1. Informació estadística de l’ús del site.
 2. Registre d’activitat que ha dut a terme el visitant (pàgines vistes, recerques, compres, etc.)
 3. Dades de connexió a xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.

Què passa si bloquejo el seu ús?

En cas de bloquejar el seu ús, és possible que alguns serveis del web no estiguin disponibles. Com puc bloquejar les cookies al navegador?
En els següents enllaços trobareu informació relativa al teu navegador:

 1. Chrome
 2. Firefox
 3. Safari
 4. Internet Explorer

Que és una cookie?

Una cookie és un fitxer de text inofensiu que es guarda en el seu navegador quan visita una pàgina web que els faci servir, gairebé totes ho fan. La utilitat de la cookie és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquest lloc web. Les cookies s’utilitzen des de fa més de 20 anys, quan van aparèixer els primers navegadors per a la World Wide Web.

Què no és una cookie?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació pot emmagatzemar una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que es guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc. El servidor web no l’associa a vostè com a persona sinó en el seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que el web no s’adona que vostè és la mateixa persona que en realitat està associant a el navegador, no a la persona.

Quin tipus de cookies hi ha?

 • Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol lloc web dinàmic.
 • Cookies d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.
 • Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

Que són les cookies pròpies i de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

Què passa si desactiva les cookies?

 • Perquè entengui les conseqüències que pot tenir desactivar les cookies li mostrem alguns exemples:
 • No podrà compartir continguts d’aquest web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.
 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol passar a les botigues en línia.
 • No podrà accedir a l’àrea personal d’aquesta web, com per exemple El meu compte, o El meu perfil o Les meves comandes.
 • Botigues en línia: Li serà impossible realitzar compres en línia, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que en tenen.
 • No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma.
 • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit a la web, això dificultarà que el web sigui competitiva.
 • No podrà escriure al bloc, no podrà pujar imatges, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. El web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.
 • No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, això reduirà els ingressos publicitaris del web.
 • Totes les xarxes socials fan ús de cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.

Es poden eliminar les cookies?

Sí. No només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic. Per eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades a el domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Configuració de cookies per als navegadors més populars

A continuació, us expliquem com accedir a una cookie determinada de el navegador
Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció en el navegador i la seva versió:

 1. Aneu a Configuració o Preferències mitjançant el menú Arxiu o bé prement la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.
 2. Veureu diferents seccions, triï l’opció Mostra opcions avançades.
 3. Aneu a Privadesa, Configuració de contingut.
 4. Seleccioneu Totes les cookies i les dades de llocs.
 5. Apareixerà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Perquè li sigui més fàcil trobar les cookies d’un determinat domini introdueixi parcialment o totalment la direcció al camp Cerca cookies.
 6. Un cop realitzat aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les cookies de la web sol·licitada. Ara només ha de seleccionar-la i prémer la X per procedir a la seva eliminació

Per accedir a la configuració de cookies de el navegador Internet Explorer fa el següent (poden variar en funció de la versió de el navegador):

 1. Anar a Eines, Opcions d’Internet
 2. Feu clic a Privadesa.
 3. Moveu el botó lliscant fins ajustar el nivell de privacitat que desitgi.

Per accedir a la configuració de cookies de el navegador Firefox fa el següent (poden variar en funció de la versió de el navegador):

 1. Aneu a Opcions o Preferències segons el seu sistema operatiu.
 2. Feu clic a Privadesa.
 3. En Històric trieu Utilitza una configuració personalitzada per l’historial.
 4. Ara veurà l’opció Accepta cookies, pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

Per accedir a la configuració de cookies de el navegador Safari per a OSX fa el següent (poden variar en funció de la versió de el navegador):

 1. Aneu a Preferències, després Privadesa.
 2. En aquest lloc veurà l’opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitgi realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies de el navegador Safari per iOS fa el següent (poden variar en funció de la versió de el navegador):

 1. Aneu a Configuració, després Safari.
 2. Aneu a Privadesa i Seguretat, veurà l’opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitgi realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies de el navegador per a dispositius Android fa el següent (poden variar en funció de la versió de el navegador):

 1. Executar el navegador i premeu la tecla Menú, després Configuració.
 2. Aneu a Confidencialitat, veurà l’opció Accepta cookies perquè activi o desactivi la casella.

Per accedir a la configuració de cookies de el navegador per a dispositius Windows Phone fa el següent (poden variar en funció de la versió de el navegador):

 1. Obriu Internet Explorer, llavors Més, llavors Configuració
 2. Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.